Pre­mie­ra „III Sym­fo­nii” H. M. Gó­rec­kie­go w for­ma­cie Blu-​ray

28 maja 2009 roku o godz. 13.00 na Uni­wer­sy­te­cie Mu­zycz­nym im. F. Cho­pi­na (ul. Okól­nik 2, War­sza­wa) od­była się świa­to­wa pre­mie­ra ko­lek­cjo­ner­skie­go wy­da­nia III Sym­fo­nii Hen­ry­ka Mi­ko­ła­ja Gó­rec­kie­go w for­ma­cie Blu-​ray.

Na­ro­do­we­mu Cen­trum Kul­tu­ry i fir­mie Li­pin­ski Royal Fi­de­li­ty udało się wydać III Sym­fo­nię H. M. Gó­rec­kie­go w tym for­ma­cie jako pierw­szym w Pol­sce i na świe­cie. Dzię­ki uży­ciu naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­no­lo­gii za­pi­su dźwię­ku i ob­ra­zu słyn­ne wy­ko­na­nie naj­więk­sze­go dzie­ła kom­po­zy­to­ra zy­ska­ło nie­spo­ty­ka­ną dotąd ja­kość od­bio­ru.

Płyta uka­zu­je się w ra­mach ob­cho­dów 70. rocz­ni­cy wy­bu­chu II wojny świa­to­wej i 20. rocz­ni­cy od­zy­ska­nia wol­no­ści i upad­ku ko­mu­ni­zmu w Eu­ro­pie Środ­ko­wej, które od­by­wa­ją się pod ha­słem „Za­czę­ło się w Pol­sce”. Nie­zwy­kle po­ru­sza­ją­ca, mo­dli­tew­no-​me­dy­ta­cyj­na nar­ra­cja utwo­ru ide­al­nie współ­brz­mi z po­waż­ną re­flek­sją nad pięć­dzie­się­cio­le­ciem, obejmującym wojnę, oku­pa­cję nie­miec­ką i so­wiec­ką, w końcu czasy ko­mu­ni­stycz­ne i od­zy­ska­nie wol­no­ści. Tak ważna rocz­ni­ca wy­ma­ga uczcze­nia dzie­łem wy­bit­nym, któ­re­go pol­skość osią­ga walor uni­wer­sal­ny, do­sko­na­le zro­zu­mia­ły pod każ­dą sze­ro­ko­ścią geo­gra­ficz­ną.

 

Na wy­daw­nic­two skła­da­ją się:

– płyta Blu-​ray Disc (HD au­dio-​vi­deo) z nagraniem III „Sym­fo­nii pie­śni ża­ło­snych” Hen­ry­ka Mi­ko­ła­ja Gó­rec­kie­go pod ba­tu­tą kom­po­zy­to­ra, do­ko­na­nym 14 grudnia 2003 roku
w Za­ko­pa­nem w ko­ście­le Świętego Krzy­ża, z udziałem wy­bit­nej so­pra­nist­ki Zofii Ki­la­no­wicz i Na­ro­do­wej Or­kie­stry Sym­fo­nicz­nej Pol­skie­go Radia w Ka­to­wi­cach;

– 48-​stro­ni­co­wa książ­ka w twar­dej opra­wie, za­wie­ra­ją­ca dwa eseje po­świę­co­ne dzie­łu kompozytora, au­tor­stwa Wie­sła­wa Stró­żew­skie­go i prof. An­drze­ja No­wa­ka, noty biograficzne H. M. Gó­rec­kie­go i Z. Ki­la­no­wicz,  notę  Na­ro­do­wej Or­kie­stry Sym­fo­nicz­nej Pol­skie­go Radia w Ka­to­wi­cach oraz „Credo” przybliżające za­ło­że­nia re­ali­za­cji dźwię­ku i ob­ra­zu w ra­mach pro­jek­tu NCK / Li­pin­ski Royal Fi­de­li­ty;

– oko­licz­no­ścio­wa, ko­lek­cjo­ner­ska ob­wo­lu­ta z wy­tło­czo­nym logo ob­cho­dów „Za­czę­ło się w Pol­sce”, ozdo­bio­na ilu­stra­cją  Ra­fa­ła Ol­biń­skie­go;

– 22-​stro­ni­co­wa bro­szu­ra z esejami Pawła Li­sic­kie­go („Rzecz­po­spo­li­ta”), Ja­ro­sła­wa Kur­skie­go („Ga­ze­ta Wy­bor­cza”), Mi­cha­ła Kar­now­skie­go („Dzien­nik”) i Pawła Fą­fa­ry („Pol­ska. The­Ti­mes”), w któ­rych au­to­rzy za­sta­na­wia­ją się nad zna­cze­niem 50 lat: 1939–​1989  dla współ­cze­snej Pol­ski.

Wydawcy:

NA­RO­DO­WE CEN­TRUM KUL­TU­RY

LI­PIN­SKI ROYAL FI­DE­LI­TY WWW.LIPINSKIROYALFIDELITY.COM

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury