„Wspólna sprawa” – niecodzienny projekt Pawła Althamera

Pro­jekt „Wspól­na spra­wa” Pawła Al­tha­me­ra jest jed­nym z naj­cie­kaw­szych wy­da­rzeń re­ali­zo­wa­nych w ra­mach ob­cho­dów 20. rocz­ni­cy od­zy­ska­nia wol­no­ści i upad­ku ko­mu­ni­zmu w Eu­ro­pie Środ­ko­wej.

W ten nie­co­dzien­ny spo­sób or­ga­ni­za­to­rzy chcą przy­po­mnieć o wznio­słych ide­ach, które to­wa­rzy­szy­ły Po­la­kom w ich walce o wol­ność dwa­dzie­ścia lat temu. Po­mysł na­wią­zu­je bo­wiem do idei wol­no­ścio­wej – mówi o od­waż­nych wy­bo­rach ludzi, któ­rzy wy­cho­dzi­li i nadal wy­cho­dzą poza ogól­nie ­przy­ję­te stan­dar­dy. Siłą pro­jek­tu są wła­śnie lu­dzie i za­cho­dzą­ce w nich prze­mia­ny, które zmie­nia­ją losy hi­sto­rii, tak jak np. dwie de­ka­dy wcześniej, kiedy więk­szość nie wie­rzy­ła w zmia­nę sys­te­mo­wą, która się do­ko­na­ła.

Pol­skie Linie Lot­ni­cze LOT, jako part­ner stra­te­gicz­ny ob­cho­dów, za­an­ga­żo­wa­ły się w nie­zwy­kły pro­jekt ar­ty­stycz­ny i spo­łecz­ny „Wspól­na spra­wa” Pawła Al­tha­me­ra. Uczest­ni­cy–​astro­nau­ci (m.in. miesz­kań­cy Bród­na-Pod­gro­dzia i dzien­ni­ka­rze) przy­le­cą 4 czerw­ca do Bruk­se­li za­pro­jek­to­wa­nym przez ar­ty­stę zło­tym sa­mo­lo­tem.

Miej­sce re­ali­za­cji nie jest przy­pad­ko­we. Bruk­se­la jest sto­li­cą zjed­no­czo­nej Eu­ro­py, kon­ty­nen­tu, który jesz­cze dwa­dzie­ścia lat temu wy­da­wał się po­dzie­lo­ny na za­wsze. Długa droga do wol­no­ści za­czę­ła się w Gdań­sku, a 4 czerw­ca 2009 sym­bo­licz­nie do­cie­ra do Bruk­se­li, gdzie pierw­szym przy­stan­kiem uczest­ni­ków pro­jek­tu będą te­re­ny Expo ’58. Gó­ru­ją­cy nad na­ro­do­wy­mi pa­wi­lo­na­mi model atomu sta­nie się punk­tem wyj­ścia dla wi­zy­ty w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim. To Wieża Babel Eu­ro­py, która w swoim zróż­ni­co­wa­niu re­pre­zen­tu­je idee, które legły u pod­staw Unii.

Tak jak Oj­co­wie Za­ło­ży­cie­le wy­śni­li wolną i de­mo­kra­tycz­ną Eu­ro­pę, tak Po­la­cy wy­śni­li (i wy­wal­czy­li) wolną i de­mo­kra­tycz­ną Pol­skę.

więcej informacji:
http://www.openartprojects.org/Projects/view/1502/pl_pl/Wspolna-sprawa

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury