Międzynarodowa część obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej

1 wrze­śnia mi­nę­ło 70 lat od wy­bu­chu II wojny świa­to­wej. Cen­tral­ne uro­czy­sto­ści rocznicowe roz­po­czę­ły się  o godzinie 15.00 na Westerplatte. Wzię­li w nich udział przed­sta­wi­cie­le naj­wyż­szych władz pań­stwo­wych Pol­ski, w tym pre­zy­dent RP Lech Ka­czyń­ski i pre­zes Rady Mi­ni­strów Do­nald Tusk, oraz go­ście za­gra­nicz­ni, m.in.: Wła­di­mir Putin, An­drus Ku­bi­lius, David Mi­li­band i Angela Mer­kel. Zło­żo­no wień­ce na Cmen­ta­rzu Obroń­ców We­ster­plat­te, od­czy­ta­no Apel Pa­mię­ci, wy­stą­pi­li przed­sta­wi­cie­le najwyższych władz  RP oraz reprezentanci delegacji zagranicznych.

Na uroczystości akredytowało się 1050 dziennikarzy z niemal 40 krajów. Oprócz polskich mediów ceremonię relacjonowały m.in.: BBC, Reuters, Associated Press, DPA, AFP, Bloomberg, ITAR-TASS, CNN, NTV, NHK, ARD, ZDF, RTL, ORF, France 24, ANSA, Al Jazeera i wiele innych.

Współ­or­ga­ni­zatorem wydarzenia było Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry.

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury