Regulamin

 

Uwaga!!!
Konkurs zostaje przedłużony do dnia 4 września (piątek), do godz. 12.00.


Konkurs odbędzie się w dniach 2–4.09. 2009 r.

§ 1
Konkurs

 1. Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Sabaton pod Wizną”, zwanego dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 12, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RNIK 71/2006, zwane dalej Organizatorem.


§ 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być również osoba niepełnoletnia, która uzyska pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych, przedstawicieli ustawowych).
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
  a) pracownicy Narodowego Centrum Kultury oraz członkowie ich rodzin,
  b) osoby biorące udział w opracowaniu regulaminu i organizacji konkursu.


§ 3
Zasady konkursu

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest w szczególności do podania swego imienia i nazwiska, zezwala także na publiczne ujawnienie swego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.3989.pl podczas ewentualnego uczestnictwa w finale Konkursu.
 2. Zadaniem osoby zainteresowanej wzięciem udziału w Konkursie jest przesłanie  pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurswizna@nck.pl wiadomości zawierającej imię i nazwisko uczestnika oraz jego numer telefonu.
 3. W Konkursie biorą udział tylko wiadomości e-mail nadesłane w terminie   2 września 2009 od godz. 12.00 – 4 września 2009 r. do godz. 12.00.
 4. W dniu 4 września 2009 r. po godz. 12.00 spośród wszystkich nadesłanych wiadomości e-mail zostanie wybranych 60 wiadomości zgodnie z następującą procedurą:
  a) wiadomości e-mail zostaną wybrane przez zastosowanie algorytmu n/2-1, gdzie: n – liczba wszystkich wiadomości e-mail (Jeśli n jest nieparzyste to decyduje liczba całkowita, np. 15/2 – 1 = 7,5 – 1 = 6,5 = 6). Wiadomości już wybrane nie biorą udziału w procedurze wybierania kolejnych.
  b) wybrana wiadomość e-mail musi zawierać wymienione w punkcie 2. informacje, tj.: imię i nazwisko nadawcy wiadomości oraz jego numer telefonu.
  c) jeśli wybrana w drodze procedury wiadomość e-mail nie zawiera choćby jednej z wymienionych w lit. b) informacji, nie zostaje ona uznana za wybraną i nie bierze już udziału w procedurze.
  d) procedurę powtarza się aż do wybrania 60 wiadomości e-mail spełniających kryteria lit. b).
 5. By otrzymać nagrodę, nadawcy, których wiadomości e-mail zostaną wytypowane w toku procedury opisanej w punkcie 4 niniejszego paragrafu, będą musieli prawidłowo odpowiedzieć na pytanie prowadzącej Konkurs osobie, która skontaktuje się z nimi telefonicznie 4 września w godz. 14.00–16.00.
  a) osoba prowadząca Konkurs zada pytanie: „Jak brzmi nazwisko kapitana – dowódcy polskich sił zbrojnych broniących Wizny przed armią niemiecką we wrześniu 1939 r.”
  b) prawidłowa odpowiedź na pytanie wymienione w lit. a) powinna zawierać nazwisko kapitana, które brzmi: „Raginis”.
 6. Zwycięzcy otrzymują nagrody, o których mowa w § 5, pkt 1.


§ 4
Czas trwania Konkursu

 1. Ogłoszenie Konkursu i publikacja niniejszego regulaminu nastąpi 1.09.2009 r. na portalu: www.3989.pl w zakładce Konkurs „Sabaton pod Wizną”.
 2. Konkurs odbywa się w dniach 2.09–4.09.2009 r.


§ 5
Nagrody w konkursie

 1. Organizatorzy przewidują przyznanie sześćdziesięciu nagród w postaci miejsc siedzących i przejazdu autokarami z Warszawy do Góry Strękowej i z powrotem do Warszawy w dniu 6.09.2009, co zostało ufundowane przez Stowarzyszenie „Wizna 1939”.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na środki pieniężne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.


§ 6
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej; należy je wysłać na adres: Narodowe Centrum Kultury, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 12. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Komisji Reklamacyjnej po wyznaczonym terminie, nie będą uwzględniane.
 2. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
 3. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.


§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik.
 2. Narodowe Centrum Kultury zastrzega sobie, iż osoby biorące udział w Konkursie muszą zaakceptować wszystkie postanowienia wynikające z niniejszego Regulaminu.
 3. Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu będą przechowywane w bazie danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane i do ich poprawiania.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7, ust. 4, Organizator konkursu opublikuje informację na portalu: www.3989.pl w zakładce „Konkurs” ze stosownym wyprzedzeniem.
 6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu: www.3989.pl
organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury