„Pa­mięt­nik z Po­wsta­nia War­szaw­skie­go”

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry zo­sta­ło jed­nym z part­ne­rów pro­jek­tu płyty Ma­te­usza Po­spie­szal­skie­go pt. „Pa­mięt­nik z Po­wsta­nia War­szaw­skie­go” – aran­ża­cji tek­stów Mi­ro­na Bia­ło­szew­skie­go.


Okład­ka płyty "Pa­mięt­nik z Po­wsta­nia War­szaw­skie­go"

Ma­te­riał jest zbio­rem scen po­etyc­ko-​mu­zycz­nych uka­zu­ją­cych tra­ge­dię wal­czą­ce­go mia­sta i  ko­lej­ne etapy jego ago­nii. Mu­zy­ka Ma­te­usza Po­spie­szal­skie­go pod­kre­śla dra­ma­tycz­ne oraz ar­ty­stycz­ne wa­lo­ry tek­stu.

Po­my­sło­daw­cą przed­się­wzię­cia jest Jerzy Bie­lu­nas, od­po­wie­dzial­ny za ad­ap­ta­cję. W na­gra­niach udział wzię­ła Or­kie­stra Sym­fo­nicz­na Pol­skie­go Radia i Chór Cen­trum Myśli Jana Pawła II. W więk­szo­ści utwo­rów sły­chać też roc­ko­wo brzmią­ce gi­ta­ry, per­ku­sję, kon­tra­bas i for­te­pian.

Płyta po­wsta­ła przy współ­pra­cy Ra­dio­wej Agen­cji Fo­no­gra­ficz­nej Pol­skie­go Radia S.A. i Mu­zeum Po­wsta­nia War­szaw­skie­go. Part­ne­ra­mi pro­jek­tu są m.in.: In­sty­tut Pa­mię­ci Na­ro­do­wej, Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry, Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go.

Płyta uka­zała się 28 lipca 2009 roku.

Wię­cej in­for­ma­cji tutaj.

organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum Kultury